Trygt miljø for barn og ungdom

/

Nesten 50 % av medlemmene i BCC Molde er under 20 år. Å gi våre barn og ungdom en god grunnvoll for livet og en trygg oppvekst, ser vi på som en av våre viktigste oppgaver. Det drives derfor et utstrakt barne- og ungdomsarbeid både i lokalmenigheten og i BCC.

Nesten 50 % av medlemmene i BCC Molde er under 20 år. Å gi våre barn og ungdom en god grunnvoll for livet og en trygg oppvekst, ser vi på som en av våre viktigste oppgaver. Det drives derfor et utstrakt barne- og ungdomsarbeid både i lokalmenigheten og i BCC.

Årlig holdes det et obligatorisk kurs i BCC Molde for alle mentorer som jobber med barn og ungdom i lokalmenigheten. Kurset skal bidra til forebygging mot uønskede hendelser. 25. oktober var derfor 70 medlemmer samlet til seminar der temaene var blant annet mobbing, utenforskap, seksuelle overgrep mot barn og hvordan man skal varsle ved mistanke om slike hendelser. På slutten av kurset ble grunnleggende verdier i relasjonen til det enkelte barnet, oppsummert i følgende punkt:


FOREBYGGENDE ARBEID OVER TID

I 1996 ble BCCs ressursteam opprettet og har siden den gang drevet forebyggende og målrettet arbeid i organisasjonene, gjennom kurs og rådgiving. Målet er at lokalmenighetene skal være sunne og gode oppvekstarenaer. Det har også blitt opprettet lokale ressursgrupper, såkalte AMUH-grupper (arbeid mot uønskede hendelser), i lokalmenighetene. I BCC Molde består denne gruppen av personer med tillit i lokalmenigheten og ulik faglig kompetanse. BCCs ressursteam har opprettet policydokumentet ”Trygge barn – de voksnes ansvar” med tilhørende veiledningshefte som BCC Moldes ressursgruppe har som utgangspunkt i arbeidet.


ARBEID MOT UØNSKEDE HENDELSER

BCC Molde ønsker å ha et velfungerende og trygt barne- og ungdomsarbeid. AMUH- gruppa innhenter nødvendig dokumentasjon som politiattest og egenerklæringsskjema for nye mentorer. Gruppa har også utarbeidet et eget opplæringshefte som gjelder for lokalmenigheten, som bygger på BCCs retningslinjer for arbeidet mot uønskede hendelser.

Ressursteamet som er tilknyttet BCC har sett behovet for å kurse barn og ungdom i viktige tema som mobbing, nettmobbing og utenforskap. Dette blir også fokus for AMUH Molde i tiden framover. Gjennom det forebyggende arbeidet er ønsket å gi barn og ungdom kunnskap og bevissthet om dette, slik at det blir lettere å fange opp i lokalmenigheten. BCC Molde ønsker å jobbe parallelt med samfunnet ellers, slik at kunnskapen kan generaliseres til å gjelde alle situasjoner der barn og ungdom samles. Alle medlemmer som deltar på kurs i denne regien, får derfor kunnskap som er nyttig og verdifull for samfunnet.

Linker: