Om vår menighet

Brunstad Christian Church Molde (BCC Molde) er en av 19 lokalmenigheter i Norge som er tilknyttet trossamfunnet Brunstad Christian Church (BCC). BCC Molde er organisert som en selvstendig forening med egen økonomi og ledelse.

Brunstad Christian Church er et verdensomspennende, kristent trossamfunn som oppstod i tiden etter Johan Oscar Smiths omvendelse i 1889. I dag er trossamfunnet spredt i mer enn 50 land over alle kontinenter.

Ønsker du å vite mer om Brunstad Christian Church og menighetens trosgrunnlag, kan du lese mer om dette på bcc.no og aktivkristendom.no.

Våre samlinger

BCC Moldes kristne virksomhet består først og fremst av faste samlinger på søndager, søndagsskole og ukentlige ungdomsmøter. Hvert år tilbys det trosopplæring for 15-åringer. I tillegg arrangeres det jevnlig andre samlinger og fester for medlemmene i forbindelse med høytider eller spesielle anledninger. Disse aktivitetene utgjør hovedtyngden av det man får være en del av som medlem.

Barn

I BCC Molde er 27 prosent av medlemmene under 13 år. Mye av lokalmenighetens arbeid og virksomhet er rettet mot denne aldersgruppen, og de representerer en stor verdi for fellesskapet. I arbeidet med barna ønsker vi å sette fokus på at hvert enkelt barn er unikt og verdifullt, og skal få mulighet til å utvikles slik som de er.

Søndagsskolen er hovedarenaen for barnearbeidet i BCC Molde. På søndagsskolen får barna lære om Jesus og Bibelen. Lederne på søndagsskolen arbeider målrettet for å skape et trygt miljø der alle barna kan spørre og få svar på det de lurer på. Viktige begrep som inkludering, respekt og likeverd har blitt forklart for barna. Søndagsskolearbeidet er altså en del av det samfunnsnyttige arbeidet BCC Molde gjør, ved å gi barna gode verdier som ruster dem til å bidra positivt ellers i samfunnet.

Ungdom

I BCC Molde er 40 prosent av medlemmene i ungdomsalder, fra 13 – 36 år. Ungdommene er altså en stor og viktig del av lokalmenigheten, og mange er fra tidlig alder engasjert i frivillig arbeid for andre. All aktivitet for ungdommene har som mål å lære opp den enkelte i kristne verdier som ærlighet, rettferdighet og omsorg. Både BCC sentralt og lokalmenighetene har et rusfritt ungdomsarbeid.

Ungdommene har ukentlige samlinger der det kristne budskapet står i fokus. Knyttet til dette er også sosiale samvær og en rekke trivselsskapende arrangementer som turer, aktiviteter eller fester. Trosopplæringen er en viktig del av de årlige hendelsene i lokalmenigheten. Dette er tilsvarende konfirmasjonsundervisningen i andre kirkesamfunn. Ungdommene får opplæring i den kristne tro og følger et undervisningsprogram over noen måneder. Endt undervisning markeres med en fest hvor hele menigheten er samlet.

Voksne og senior

Det er et stort aktivitetsnivå for barn og ungdom i BCC Molde. Foreldregenerasjonen og de voksnes veiledning, støtte og tilstedeværelse er viktig og uunnværlig i dette arbeidet, og engasjementet fra denne aldersgruppen oppleves som tiltakende. Flere voksne deltar i frivillig arbeid for barn og unge, blant annet i søndagsskolearbeidet. Denne gruppen er også viktig for stabilitet i foreningsarbeidet, blant annet gjennom styrearbeid, økonomi, lyd og teknikk, arrangement og fester for lokalmenigheten.

Her ligger også et initiativ for å sørge for at arbeidet er bærekraftig og nyttig for med tanke på årene som kommer. Denne aldersgruppen representerer altså en trygghet for den oppvoksende generasjon, og deres veiledende rolle er helt avgjørende for helheten i menighetsarbeidet. Engasjement på tvers av generasjonene styrker også samholdet og tilhørigheten i foreningen.

I BCC Molde er 10 % av medlemmene over 60 år. De er en aktiv gruppe som deltar i menighetslivet på ulikt vis. Blant annet er de faste deltakere i vedlikeholdsarbeid på foreningens eiendommer. De har også ukentlige samlinger, et tilbud med god oppslutning i gruppa.